cover-佛說雨寶陀羅尼經.jpg

疾苦、貧乏、多病 可多唸此經

《雨寶陀羅尼經》又名《妙月長者所問陀羅尼》、《能獲一切財寶伏藏陀羅尼》、《一切如來稱讚雨寶陀羅尼教》。本經敘述佛陀在憍睒彌國建吒迦林時,該國之長 者妙月,前來請問得財寶、除疾病之法,佛告以過去無數劫前,曾遇持金剛海音如來,由彼如來處得雨寶陀羅尼。若受持、讀誦、思惟、憶念,並為他人廣說流布, 則由此陀羅尼之威德力,可得快樂安穩,永世不貧窮;且諸天悉皆歡喜,即降下財寶榖麥。長者聞之,大喜而歸。佛陀遣阿難訪長者宅,見財榖充滿庫藏。阿難還問 其故,佛陀答以如來不異語,真言句不可壞。密教以此經為基礎,立「持世菩薩」、「寶生如來」為本尊,修祈福祕法,稱為「雨寶陀羅尼」法。


─唐‧不空譯《雨寶陀羅尼經》。《大正藏》第二十冊頁667下─669上。

 

《經書下載》(未開放)

《雨寶陀羅尼經》又名《妙月長者所問陀羅尼》、《能獲一切財寶伏藏陀羅尼》、《一切如來稱讚雨寶陀羅尼教》。本經敘述佛陀在憍睒彌國建吒迦林時,該國之長 者妙月,前來請問得財寶、除疾病之法,佛告以過去無數劫前,曾遇持金剛海音如來,由彼如來處得雨寶陀羅尼。若受持、讀誦、思惟、憶念,並為他人廣說流布, 則由此陀羅尼之威德力,可得快樂安穩,永世不貧窮;且諸天悉皆歡喜,即降下財寶榖麥。長者聞之,大喜而歸。佛陀遣阿難訪長者宅,見財榖充滿庫藏。阿難還問 其故,佛陀答以如來不異語,真言句不可壞。密教以此經為基礎,立「持世菩薩」、「寶生如來」為本尊,修祈福祕法,稱為「雨寶陀羅尼」法。
創作者介紹
創作者 amtf22263306 的頭像
amtf22263306

福慧佛書免費結緣網

amtf22263306 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()